شنبه , ۲۷ آبان ۱۳۹۶
خانه | مجله | دنیا‌گردی | تندیس ۳۱۰

دنیا‌گردی | تندیس ۳۱۰

نمایش کارهای هنرمند کلمبیایی، اسکار موریلو
لندن، انگلیس: گالری دیوید زوییرنر اولین نمایشگاه اسکار موریلو را در شعبهی لندن خود برگزار میکند که نقاشیها و طراحیهای هنرمند را، در کنار عناصر مجسمهمانند، صوت و فیلم را در بر میگیرد. عنوان نمایشگاه، «کارکرد دوتایی»، به جفتکردن و کنار هم قرارگیری آگاهانهی آثار در تجربیات چندوجهی هنرمند اشاره دارد. برای موریلو مفهوم دوتایی (binary) به معنای تضاد نیست؛ در عوض، این کارها در مقابل هم قرار میگیرند تا گفتوگویی را خلق کنند که پا را از کارهای تکی فراتر مینهد.
این نمایشگاه استمرار زنجیرهی تجربیات هنرمند است که در آن مکالمات و روابط کانسپچوال، خود را از طریق مشغولیت موریلو با مواد و متریال نشان میدهند. نمایشگاه شامل یک ویدئوی جدید است که خیابانی را در زادگاه هنرمند در لاپایلای کلمبیا به تصویر میکشد. در این ویدئو، مردم در حال گپزدن، نوشیدن و رقصیدن با موسیقی دیده میشوند. این کار که توسط خود موریلو در روز سال نو فیلمبرداری شده، میان سبکهای مستند و تجربی حرکت میکند. در این کار از هر دو نمای باز و نمای نزدیک استفاده شده است و گاهی پیکرهها به شکل چیدمان نامنظمی از تصویر، رنگ و حرکت درمیآیند. موریلو از صدا، بهعنوان یک جز مهم در کارش، بهره میگیرد. قطعهی صوتی این ویدئو، میان صداهای اصلی خیابان و موسیقی متن نوسان دارد، و صداهای گوشخراش بلند خیابان را با هارمونیهای زنگمانند در هم میآمیزد. موسیقی در فضای نمایشگاه پخش میشود و بنایی از صوت میسازد که حال و هوای ایجادشده بهواسطهی آن، بهعنوان رابطی بین صحنههای به تصویر کشیده شده و فضای عمومی نمایشگاه عمل میکند، و مکمل کیفیت فیزیکی چیدمانهای همجوار است.
نقاشیهای بزرگ و ظاهرا دیوانهواری که موریلو با آنها شناخته میشود، بهتدریج شکل میگیرند و اغلب شامل موادی هستند که در طول زمان تغییر میکنند، با بومهایی که در اطراف کارگاه هنرمند حرکت داده میشوند تا جای پا، اثر انگشت و غبار را به خود بگیرند. این نمایشگاه ادامهی تجربهی جدیدی در کار موریلو است که در آن، کارهایی با مدیومهای متفاوت در یک قاب پلاستیکی روشن در کنار هم قرار گرفتهاند. با ترکیب تصاویر و مواد متنوع ــ شامل طراحیهای کوچک، چاپ و عکسهای شخصی ــ این ترکیببندیها با درجات متفاوتی با فرآیند نقاشی، طراحی، چاپ و اینستالیشن مرتبط هستند؛ بنابراین میتوان آنها را پیشدرآمدهای بصری آثار حاضر در نمایشگاه و فرآیند کار موریلو دانست؛ هنرمند مرتبا از نقاشیهایش بهعنوان طراحی یاد میکند، و در کارگاهش به صورت عمومی اشکال متفاوت چاپ را میآمیزد. در یک چیدمان جدید بزرگ در نمایشگاه، پارچههای سیاهی در طول گالری آویزان، روی هم انباشته، و در کنار میزها پهن شدهاند. بوم مجاور، که یکی از آثار مجموعهی جدیدی از کارهای فیگوراتیو موریلو است، نقاشیای را به تصویر میکشد که وی در خانهی یک مجموعهدار در بوگوتا دیده بود. این نقاشی پسر جوانی را در حال فروختن ماهی نشان میدهد. مشغولیت فیزیکی موریلو با مواد و متریال کارش جلوهای انسانگرایانه دارد، که به نوبهی خود، چیدمان را در بستر چشمانداز اجتماعی ـ سیاسی کلمبیای پسااستعمار قرار میدهد.
اسکار موریلو در ۱۹۸۶ در لاپایلای کلمبیا به دنیا آمده و در لندن زندگی و کار میکند. وی در این شهر لیسانس را از دانشگاه وستمینستر و فوقلیسانس را از رویال کالج اخذ نمود. کارها و پروژههای موریلو در نمایشگاههای متعددی حضور داشته است. یکی از مهمترین پروژههای ادامهدار و طولانیمدت هنرمند با عنوان «تکرار» با همکاری اعضای خانواده و دانشمند علوم سیاسی، کلارا دوبلانک، اجرا میشود. در این کار بومهایی به طور موقت به میز کلاسهای درسی در سراسر دنیا چسبانده میشود و از دانشآموزان
سنین ۱۰ تا ۱۶ سال خواسته میشود که از خود اثری روی بومها به جا بگذارند؛ طراحی، نوشته یا خطخطیکردن. اخیرا بومهای حاصل از این پروژه طی یک چیدمان بزرگ در پنجاهوششمین بیینال ونیز با عنوان «همهی آیندهسازان دنیا» به نمایش درآمد. انتشارات دیوید زوییرنر نیز کتابی مشتمل بر تصاویر مدارس و دانشآموزان و بومهای این پروژه منتشر خواهد کرد.
www.davidzwirner.com

12 200x148

1a1 144x200

1b1 182x200

1c1 200x134

1d1 165x200

نمایشگاه نقاشیهای اخیر الکس کانِوسکی
سن فرانسیسکو، امریکا: گالری دالبی چادویک از برپایی نمایشگاهی از کارهای اخیر الکس کانِوسکی خبر داد. آثار کانوسکی واجد ویژگیهایی هستند که موجب میشود به نظر برسد در فضای باز نقاشی شدهاند؛ حتی نقاشیهایی که فضاهای داخلی را ترسیم میکنند. صرفنظر از اینکه چه صحنهای نشان داده میشود، طوفانی درون هر کار جریان دارد.
در کارها، تندبادهای شدید ضربات قلم را رها میسازند و اشکال را به اطراف حرکت میدهند؛ پیکرهها تکثیر، ظاهر و غایب میشوند؛ پرسپکتیو تغییر میکند و اتاقها دگرگون میگردند؛ آب، آسمان و شاخ و برگ درختان در حرکت دائمی هستند؛ فضاهای منفی، مثبت میشوند و فضاهای مثبت، منفی. این پویایی در درجهی اول مولود اشتیاق هنرمند به ضربات قلم اکسپرسیونیستی و تعدیلات رنگی است. در کنار این عناصر ساختاری، انتخاب موضوعاتی که غالبا در اسطوره، تاریخ و قصهها ریشه دارند، به کارها تحرک میبخشد. بیشتر نقاشیهای جدید کانوسکی، یا در طبیعت جریان دارند یا بهنحوی از آن متاثرند. برای مثال در کار «آر. اِل. در منظره» (۲۰۱۴)، پارچهای روی پای یک پیکره دیده میشود. او آنجا هست، اما نیست. ما دست راست او، زانوها و رانهایش را میبینم، اما قسمت بالای بدن با چیزی که به نظر میرسد شاخ و برگ سبز درختان باشد قطع شده است، در حالی که قسمت پایین پیکره نیز با مادهی نامشخصی درآمیخته است. اگرچه شکل بدن او منکسر است اما مخاطب هنوز هم میتواند حضورش را به صورت کامل احساس کند.
الکس کانوسکی در ۱۹۶۳ در روسیه به دنیا آمده و در آکادمی هنرهای زیبای پنسیلوانیا تحصیل نموده است. او جوایز متعددی را دریافت نموده و در نمایشگاههای زیادی در امریکای شمالی و اروپا شرکت داشته است.
www.dolbychadwickgallery.com

21 200x196

نمایشگاه بیلی چایلدیش در امریکا
نیویورک، امریکا: گالری لمان ماپین چهارمین نمایشگاهی از آثار بیلی چایلدیش، نقاش پرکار، نویسنده و نوازندهی بریتانیایی برگزار نموده است. نقاشیهای رنگ روغنی هنرمند بخشهای منقطعی از رنگهای سیر را ارائه میدهند که با هیجان نقاشی شدهاند. در این آثار خطوط زغال و بخشهایی از بوم دیده میشود، و بیشتر بر ماهیت بیواسطگی و شهودی کار هنرمند تاکید شده است. کارهای چایلدیش که در قالبهای سنتی پرتره، طبیعت بیجان و منظره اجرا شدهاند، بیانی معنوی هستند که از جایی با معنای عمیق شخصی میآیند. این کارهای قدرتمند سرشت سادهی هستی را گرامی میدارند و در فرآیند کار، از امور پیش پا افتاده عبور میکنند.
هنرمند که خود را «سنتگرای رادیکال» مینامد، میگوید: «سنت را ارج مینهم چراکه فرم و ساختاری ایجاد میکند که آزادی عمل را امکانپذیر مینماید ــ اِگو، تحت انقیاد درمیآید و مقتضیات نقاشی برآورده میشود. سنت برای پرستیدهشدن و ستایش نیست؛ بلکه وسیلهای برای بردن شما به نقاط جدید است…» در حالی که چایلدیش را گاهی با گروههایی نظیر Stuckists و YBAs یکی میکنند، او خود را مرتبط با جنبش معاصر خاصی نمیداند؛ با این حال وی مورد وثوق همسالان خود، شامل هنرمندانی نظیر پیتر دویگ و تریسی امین است. کارهای چایلدیش ملهم از هنرمندانی است که آثارشان را میستاید؛ ونگوگ، کورت شویترز، مونش، میخاییل لارینف و کارل اشمیت ـ روتلوف. بسیاری از این هنرمندان خارج از محدودهی گروهها و جنبشهای خاص کار میکردند.
بیلی چایلدیش (متولد ۱۹۵۹، چتم انگلیس) در مدرسهی هنر سنت مارتینز پذیرفته شده بود، اما به دلیل بیاعتنایی به مقررات اخراج شد. در طول ۳۵ سال گذشته وی به جایگاه والایی رسیده است. در کنار انتشار بیش از ۴۰ جلد کتاب شعر و پنج رمان، او بیش از ۱۰۰ آلبوم موسیقی ضبط کرده، و صدها نقاشی کشیده است. چایلدیش اکنون در کنت زندگی و کار میکند.
www.lehmannmaupin.com

32 166x200

نمایشگاه آثار سرامیکی کریستوفر آدامز
نیویورک، امریکا: گالری Garvey|Simon از برگزاری نمایشگاه «کریستوفر آدامز: باغ ازلی» خبر داد. این نمایشگاه متشکل از چیدمانی از مجسمههای سرامیکی دیواری است. کارهای به نمایش درآمده نمایانگر تکنیک لعابکاری فوقالعادهی هنرمند هستند و گالری را با اشکال انتزاعی گیاهی و بیومورفیک، در اندازههای متنوع، پر میکنند، که یادآور پیشینهی آدامز در زیستشناسی، جانورشناسی و پزشکی است. آدامز مجسمههایی میسازد که با مفاهیم زیستشناسانه بازی میکنند، بهویژه سازگاری شعاعی (Adaptive Radiation)، که به موجب آن یک ارگانیسم پیشتاز، وارد محیطی بکر میشود و بهسرعت، بدون اینکه خیلی از شکل اولیهاش فاصله بگیرد، تغییر میکند. مجسمههای آدامز طیف متنوعی از موجودات را پیش رو مینهند، اما نه ضرورتا یک ارگانیسم خاص. چیدمان این نمایشگاه به تکامل داروین اشاره دارد؛ با موجوداتی که نسبت به نمایشگاههای قبلی هنرمند از نظر تعداد کمتر و از حیث اندازه بزرگتر هستند. آدامز فهم عمیق خود از زیستشناسی و سطوح سرامیکی را در خلق پرداختهای نهایی همیشه متغیر ترکیب میکند. حسی از تلالو و جنبش_ متاثر از بازی هنرمند با رنگ و بافت ارگانیسمهای سرامیکیاش_ در کار وی حضوری همیشگی دارد؛ چیزی که خود آن را «لعابکاری آزاد» مینامد.
کریستوفر آدامز تجربیاتش با سرامیک را در دوران دبیرستان آغاز کرد. با ترکیب مستمر فرمها و انجام تجربیاتی در لعابکاری، فراتر از شیوههای سنتی، آدامز مجموعه آثاری آفریده است که روح تازهای در این مدیوم باستانی میدمد.
کریستوفر آدامز، متولد مدفورد ماساچوست، در ۲۰۰۴ از کالج هاروارد در زمینهی زیستشناسی و سپس از دانشگاه پزشکان و جراحان کلمبیا فارغالتحصیل شده است. اولین حضور عمومی آدامز به آرتفر اسکوپ نیویورک در ۲۰۰۶ باز میگردد که با تحسین منتقدان مواجه شد.
www.garveysimonartaccess.com

41 200x153

پیشنگاه , زمان می ایستد

نوشته‌های پیشنهادی

طراحی جلد کتاب-تندیس358

افول طراحی جلد کتاب

یادداشتی درباره روند طراحی جلد در سال‌های اخیر | بخش نخست مجله تندیس شماره ۳۵۸ برگردان: علیرضا بهارلو

مجله هنر تجسمی تندیس

شماره ۳۵۵ دوهفته نامه هنر تجسمی تندیس منتشر شد

شماره ۳۵۵ دوهفته نامه هنر تجسمی تندیس روز ۱۷ مرداد ۱۳۹۶ منتشر شد. • تصویر ...

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

مزایای عضویت در خبرنامه تندیس را میدانید؟
دریافت بهترین مطالب وب سایت و مجله تندیس
ما هم از اسپم متنفریم و مطمئن باشد مشخصات شما امن خواهد بود.